Stropčice

 Obec Stropčice, též Tyrol je osada položená v údolíčku Kbelského potoka, chráněná z jedné strany Loupenským lesem a z druhé strany Kališťským kopcem.

Stropčice mají svou dlouholetou historii. Počátky osidlování tohoto území spadají do období pozdní doby bronzové, kdy se zde pohybovali lidé milavečské kultury. Důkazem tohoto osídlení je naleziště mohyl v lese zvaném Křížkovice.

První písemná zmínka o obci Stropčice pochází z roku 1346. V tomto období spravovali obec dvě staročeské vladycké rodiny - pánové Fremut ze Stropčic a Miřkovští ze Stropčic. Praotcem obou rodin Fremut a Mířkovštích ze Stropčic je Drslav ze Stropčic, který držel vesnice Dehtín, Zelenou, Vícenice a část Nezdic, kde v letech 1364 – 1379 s vladykami Jinínskými provozoval patronátní právo.

Další písemná zmínka je z roku 1385, kdy bratři Protiva a Jan ze Stropčic prodali louku u Tamachova pánu Švihovskému. Roku 1412 byl Jan Kus ze Stropčic purkrabím na Zbiroze.

Fremut ze Stropčic, který později přijal jméno Jan, byl předkem všech Fremutů ze Stropčic. Jan Fremut ze Stropčic měl syna jménem Burian, který potvrdil jako svědek výsady městu Švihovu udělené roku 1503.

Bouře stavovské v Čechách na začátku třicetileté války strhly sice do svého víru též Fremuty ze Stropčic, ale jejich provinění nebylo velké, takže roku 1623 obdrželi milost.

Poslední zmínka o rodu Fremutů ze Stropčic pochází z roku 1699, kdy jejich poslední potomek Jan Mikuláš Fremut zemřel bezdětný.

Miřkovští ze Stropčic pocházeli od Přibíka ze Stropčic, o němž je poprvé zmínka roku 1513. Všichni Miřkovští svými majetky a věhlasem daleko předčili své současné příbuzné Fremuty ze Stropčic.

Poslední zmínka o rodu Miřkovských ze Stropčic je z roku 1657, kdy tento rod vymřel po přeslici.

 Od poloviny 18. století spadala obec Stropčice na dlouhých 200 let pod správu velkostatku Červené Poříčí. Obec Stropčice byla pod správou tohoto velkostatku až do roku 1946, kdy se obec osamostatnila a začala se psát její poválečná historie.

amatérské stránky obce:  http://www.sweb.cz/stropcice