Velká povodeň v r. 2002

Povodeň ve Švihově v datech a číslech

První vlna srážek ve dnech 6. – 7. srpna 2002 zasáhla hlavně jižní Čechy, méně již západní Čechy. Nejvyšší srážkové úhrny za tyto dva dny byly naměřeny v jižní části Šumavy a Novohradských hor 130 – 200 mm, místy ale až 274 mm. Druhá vlna srážek byla v této části území 11. – 12. srpna. Vydatné trvalé srážky zasáhly postupně od jihu celé území republiky. Největší intenzita srážek byla zaznamenána zejména v oblasti Šumavy, postupně pak i v dalších místech. V úterý 13. 8.  začala srážková činnost nad našim územím zvolna od jihozápadu slábnout a postupně ustala. V druhé vlně srážkové úhrny činily 130 – 190 mm. Byla to kombinace plošně velmi rozsáhlých srážek s dobou opakování kolem 50 let a místním výskytem extrémních srážek s více než stoletou dobou opakování. Při druhé vlně nastal velmi rychlý nový vzestup hladin, protože povodí bylo stále nasyceno z předchozího období a koryta toků byla stále ještě plná. 

Ve Švihově se měření stavu vody sleduje u mostů, kde je oficiální vodočet zřízený Povodím Vltavy s.p.. Plocha povodí Úhlavy nad tímto měřením je 637,41 km2. Nejbližší vodočet se nachází  v Tajanově, kde plochu povodí nad tímto měřením tvoří 338,78 km2. Mezi Tajanovem a Švihovem je přítoky přiváděna voda do Úhlavy z plochy 298,63 km2. Pro porovnání přehrada v Nýrsku sbírá vodu z plochy 81,12 km 2, tj. z pouhých 12,7 % polochy povodí od Švihova k pramenům Úhlavy. 

V Tajanově je měření stavu vody prováděno automatem, při srpnové povodni byla naměřena kulminace dne 13.8. mezi 6. a 7. hod., kdy byl průtok 129 m3/s. Pro stoletou vodu je  stanoven průtok 119 m3/s. Ve Švihově je průměrný roční průtok 4,94 m3/s, přičemž pro padesátiletou vodu je stanoven průtok 157 m3/s, pro stoletou vodu průtok 188 m3/s. Při kulminaci povodňové vlny zde podle odhadu Povodí Vltavy s.p. protékalo 300 m3/s, tedy více jak dvakrát tolik než v Tajanově, dest kilometrů nad Švihovem. Toto navýšení průtoku způsobily největší přítoky nad Švihovem. Měly extrémní průtok – dle odhadu Povodí měla Poleňka v Dolanech průtok kolem 50 m3/s, obdobně extrémní průtok měl i Točnický potok a Drnový potok. Výška hladiny vody v Úhlavě se ve dnech 8.–11.8. pohybovala mezi 270 – 290 cm. 12. 8. byl stav v 5.00 hod 245 cm, pak začal rychlý vzestup. V 8,00 hod. - 250 cm, v 10.00 hod. - 282 cm, ve 12.00 hod. - 295 cm, ve 12,30 hod. - 300 cm, ve 14,00 hod. - 300 cm, v 17.00 hod - 320 cm, ve 21.00 hod. - 375 cm. V noci pokračoval rychlý vzestup hladiny, ukazatel měření na pilíři mostu je do výšky hladiny 4 m, ten byl zaplaven, do stropu mostu zbývá ještě cca 0,5m, voda most zcela zaplnila a zarážela se o něj. Odhad maximální výše  hladiny se blíží k 5 m.  13.8. voda přes den  postupně klesala, večer v 19,15 hod. byla na 360 cm, 14.8. v 6.00 hod. na 320 cm a pak se dva dny udržovala na 3 m.